1pxProducenci
1px Polityka prywatności

 Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do PAPIARZ.PL Janusz Kościelnicki H.A.P..

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
PAPIARZ.PL Janusz Kościelnicki H.A.P. używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.


PAPIARZ.PL Janusz Kościelnicki H.A.P. zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
PAPIARZ.PL informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO.  Szczegółowe odniesienie do poszczególnych baz danych osobowych, odpowiednio do celu ich przetwarzania oraz spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do właścicieli danych osobowych zawartych w tych bazach znajduje się w odpowiednich zakładkach po kliknięciu linku z nazwą bazy.
Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w PAPIARZ.PL:
Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez PAPIARZ.PL mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie PAPIARZ.PL w Chorzowie, 16- lipca 28 w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www.papiarz.pl
PAPIARZ.PL nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.
Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: Jolanta Łaskawiec.
PAPIARZ.PL informuje  o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny – po kliknięciu wyświetlą się dodatkowe informacje, wymagane w art.13 RODO:
1. Pracownicy
2. Członkowie rodzin pracowników
3. Poczta mailowa i telefony służbowe
4. Kontrahenci
5. Dane związane z prowadzeniem Spółki


Pracownicy
Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: PAPAIRZ.PL w celach związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy  na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO i w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) .
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.
Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia zatrudnienie.
Odbiorcy  danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia.

Członkowie rodzin pracowników
Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie: PAPIARZ.PL w celach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych, zasiłków lub z rozliczeniem czasu pracy zatrudnionych  w firmie pracowników i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO.
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.
Dane zostały pozyskane od członka rodziny zatrudnionego w PAPIARZ.PL.
Podanie danych w celu otrzymania świadczeń socjalnych, zasiłków lub dodatkowych dni wolnych od pracy jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia spełnienie wymienionych uprawnień przez pracowników.
Odbiorcy danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub w regulaminach wewnętrznych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 6lat od momentu ustania zatrudnienia.

Poczta mailowa i telefony służbowe
Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie: PAPIARZ.PL w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO.
Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.
Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.
Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:
bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)
Dane będą przetwarzane przez 6 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.
Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

Kontrahenci
Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie  PAPIARZ.PL w celach związanych:
ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1
lit. b) RODO
w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) RODO
w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej  dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.
Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.
Odbiorcy  danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy.
Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony. Stosuje się w takim przypadku odpowiedni sposób techniczny zabezpieczenia tych danych w momencie ich przekazywania oraz w umowach biznesowych.

Dane związane z prowadzeniem Spółki

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie PAPIARZ.PL w celach związanych z bieżącym prowadzeniem Spółki w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) w książkach teleadresowych, dokumentach magazynowych, rejestrach i itp.
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub z regulaminów wewnętrznych.
Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej i ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.
Odbiorcy  danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.

Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
firma hostingowa na zasadzie powierzenia
kurierzy
producenci do których kierowane są zamówienia (np. Izohan, Icopal, Gamrat itp.)
banki
operatorzy płatności
operatorzy rozwiązania typu chat online
upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania strony
firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz serwisu https://sklep.papiarz.pl 

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w dokumencie dotyczącym polityki prywatność umieszczonym w serwisie https://sklep.papiarz.pl/ wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

§ Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sklep.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. 

 

1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl